Trg djece Dobrinje bb 71 000 Sarajevo |   033/466-980

Institucionalna slika obrazovnog sektora u Bosni i Hercegovini je odraz uređenja države, definiranog Ustavom BiH, ustavima entiteta i kantona, te Statutom Brčko distrikta i na osnovu kojih se zakonski definiraju nadležnosti u oblasti obrazovanja.
 
Punu i nepodjeljenu nadležnost u obrazovanju imaju Republika Srpska, deset kantona u Federaciji BiH i Brčko distrikt.
 
Prema Zakonu o Federalnim ministarstvima i drugim tijelima Federalne uprave Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnosti Federacije u oblastima nauke, kulture i sporta.
 
Prema Zakonu o ministarstvima Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture RS vrši upravne i druge stručne poslove iz oblasti prosvjete koji se odnose na: predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje.
 
Odjel za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta obavlja stručne, administrativne i ostale dužnosti iz nadležnosti Vlade, koje se odnose na provođenje zakona i propisa nadležnih tijela i institucija BiH i Distrikta iz oblasti obrazovanja, pod nadzorom i uputstvima gradonačelnika.
 
Prema Zakonu o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH je nadležno za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka koji su u nadležnosti BiH i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih načela koordiniranja aktivnosti, usklađivanja planova entitetskih tijela vlasti i definiranje strategije na međunarodnom planu, između ostalih, i za oblast obrazovanja.
 
Na nivou BiH usvojeno je pet okvirnih zakona:
  • Okvirni zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju u BiH,
  • Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH,
  • Okvirni zakon o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u BiH,
  • Okvirni zakon o visokom obrazovanju u BiH,
  • Zakon o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.
 
Svi zakoni u entitetu RS, kantonima i Brčko distriktu BiH, kao i drugi propisi iz oblasti obrazovanja usklađeni su sa odredbama ovih okvirnih zakona BiH. 
 
OKVIRNI ZAKON O OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU U BOSNI I HERCEGOVINI